kv
subtitle tagline
qrcode
classes title
character
character
character
character
character
character
character name

ไท่ไป่ คือยอดสำนักกระบี่แห่งยุทธภพ เคล็ดวิชาลับของสำนักขึ้นอยู่กับศิลปะในการใช้ 'ความเร็ว' และ 'จิตสัมผัส' ปล่อยให้จิตใจไหลตามคมกระบี่ สังหารศัตรูก่อนจะรู้ตัวโดยไร้ร่องรอย เป็นศาสตร์ที่เรียกว่า "จิตกระบี่เร้นรอย"

character skill chart
guide title
story title story character
scene title
scene image
scene image
scene image
scene image
scene image
scene video
scene video
scene video
scene video
scene video