news kv
news title

รางวัลพิเศษสำหรับผู้เข้าร่วม CBT

2022-07-30 00:00

วิธีรับของรางวัลสำหรับผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมในช่วง CBT

 

          สำหรับผู้เล่นที่เข้าร่วมทดสอบ CBT ที่ผ่านมา และทำกิจกรรมช่วง CBT สำเร็จ เมื่อเกมเปิดให้บริการ ผู้เล่นจะได้รับรางวัลตามกิจกรรมที่ผู้เล่นทำสำเร็จ โดยมีรายละเอียดดังนี้

 

          1. ติดอันดับ TOP 50 ของการประลองแบบ 1v1 ในช่วง CBT

              ของรางวัล Icon พิเศษ (1v1) 

              

          2. ผ่านดันเจี้ยน “เขาเศียรมังกร” ด้วยเวลาที่น้อยกว่า 6 นาที ในช่วง CBT

              ของรางวัล ฉายา “ว่องไวดั่งสายลม”

                            

          3. เข้าร่วม Battle Royale Mode ครบ 3 ครั้ง ในช่วง CBT

              ของรางวัล ฉายา “จอมยุทธเดนตาย”

              

          4. กรอกโค้ด CBT เรียบร้อย ภายในวันที่ 14 มิ.ย. 2022 (ยกเว้นโค้ดของ Garena World)

              ของรางวัล คอสตูม ประดับหลัง “หยาดฝนนับพัน-ซ่อนกลื่น” (7 วัน)

              

          5. เมื่อเล่นถึงเลเวล 40 ในช่วง CBT

              ของรางวัล คอสตูม ชุด "กระเรียนเยือกแข็ง" (ถาวร)

              

          6. ตอบแบบสอบถามเกมช่วง CBT

              ของรางวัล ตั๋วฟ้า x100 + เหรียญเงิน 500,000

              

 

          ข้อกำหนดและเงื่อนไข

          - ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องทำการล็อกอิน และ สร้างตัวละครด้วยบัญชี Garena หลังจากที่เกมเปิดให้บริการเพื่อรับรางวัล โดยรางวัลจะถูกส่งให้กับตัวละครแรกที่สร้างผ่านกล่องจดหมายในเกมภายใน 14 วัน หลังจากที่เกมเปิดให้บริการเท่านั้น ในกรณีที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่ได้ล็อกอินและสร้างตัวละครภายในเวลา 14 วัน นับจากวันที่เกมเปิดให้บริการ จะถือว่าผู้เข้าร่วมกิจกรรมสละสิทธิ์ในการรับรางวัลทั้งหมด

          - ผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่ทำตามเงื่อนไขที่กำหนดเท่านั้น จึงจะมีสิทธิ์ในการรับของรางวัล

          - บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่อนุญาตให้ผู้ที่ได้รับรางวัลนำของรางวัลมาแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือสิ่งของอื่นใด และห้ามมิให้ผู้ได้รับรางวัลนำของรางวัลดังกล่าวไปจำหน่าย แลกเปลี่ยน หรือกระทำการอื่นใดในเชิงพาณิชย์ทุกกรณี

          - ผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่มีสิทธิ์ได้รับของรางวัล ไม่สามารถโอนสิทธิ์การรับรางวัลให้แก่ผู้อื่นได้

          - หากทีมงานตรวจสอบว่ามีการทุจริตไม่ว่าด้วยกรณีใดก็ตาม ทีมงานจะดำเนินการด้วยโทษสูงสุดและตัดสิทธิ์ในการเข้าร่วมกิจกรรมนี้ทันที ซึ่งรวมถึงการไม่ได้รับของรางวัลใด ๆ ด้วย

          - บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข เปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไข ระยะเวลา รวมทั้งหลักเกณฑ์ของกิจกรรมนี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

          - หากมีปัญหา หรือข้อผิดพลาดเกิดขึ้น อันเป็นความผิดที่เกิดจากตัวผู้เข้าร่วมกิจกรรมเอง และส่งผลให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่สามารถรับของรางวัลได้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ออกรางวัลชิ้นใหม่ให้

          ในกรณีที่เกิดข้อพิพาท การพิจารณาและการตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด

 

 

回選單