feature kv
feature title
遊戲特色
門派介紹
人物介紹
故事介紹
身分介紹
feature title
classes title
character
character
character
character
character
character
character name

ไท่ไป่ คือยอดสำนักกระบี่แห่งยุทธภพ เคล็ดวิชาลับของสำนักขึ้นอยู่กับศิลปะในการใช้ 'ความเร็ว' และ 'จิตสัมผัส' ปล่อยให้จิตใจไหลตามคมกระบี่ สังหารศัตรูก่อนจะรู้ตัวโดยไร้ร่องรอย เป็นศาสตร์ที่เรียกว่า "จิตกระบี่เร้นรอย"

character skill chart
story title
role title
feature desc